vectra:mxv

说明:

用法:
 (vectra:mxv m v)

参数:1 m : 未识别定义;2 v : 未识别定义;

返回值:

示例: