matrix:vxv

说明:向量的点积

用法:
 (matrix:vxv v1 v2)

参数:1 v1 : 未识别定义;2 v2 : 未识别定义;

返回值:

示例: